Studio HUUT neemt jouw privacy zeer serieus en zal informatie over jou (de betrokkene) op een veilige manier verwerken en gebruiken. In dit Privacy Statement leggen wij je uit welke gegevens wij verwerken, en met welk doel we dat doen. Daarnaast kun je in dit Privacy Statement lezen over jouw rechten met betrekking tot onze verwerking van jouw persoonsgegevens. We raden je aan dit Privacy Statement aandachtig door te nemen. Voor vragen kun je altijd contact opnemen met info@studiohuut.nl.


Wie is studio HUUT?
Studio HUUT is een eenmanszaak, kantoorhoudende te (6532 ZV) Nijmegen aan Graafseweg 274, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 70913188. Studio HUUT is, ten aanzien van de verwerking van jouw persoonsgegevens door studio HUUT, de verwerkingsverantwoordelijke.


Hoe gebruikt studio HUUT jouw gegevens?
Hieronder vind je een overzicht van de doeleinden waarvoor studio HUUT persoonsgegevens over jou verwerkt. Daarbij is telkens aangegeven welke gegevens studio HUUT voor dat specifieke doel gebruikt, wat de juridische grondslag is om die gegevens te mogen verwerken en hoe lang de gegevens door studio HUUT worden bewaard. Om het overzichtelijk te houden, hebben we alles gegroepeerd naar type gegevensstroom.
Dienstverlening, klantenbeheer en financiële administratie


Doeleinde: Financiële administratie
Gegevens: Bedrijfsnaam, Factuuradres, Bankgegevens (Naam bank/IBAN/BIC), Openstaande saldo
Grondslag: Wettelijke verplichting
Bewaartermijn: Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde


Doeleinde: Beheer van bestellingen
Gegevens: NAW-gegevens, Leveringadres, Factuuradres, E-mailadres, Telefoonnummer, Betalingsgegevens, Inhoud van de klacht, KvK nummer, BTW-nummer, Klantnummer
Grondslag: Uitvoering van de overeenkomst
Bewaartermijn: Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde


Doeleinde: Afhandelen klachten
Gegevens: NAW-gegevens, Leveringadres, Factuuradres, E-mailadres, Telefoonnummer, Betalingsgegevens, Inhoud van de klacht, KvK nummer, BTW-nummer, Klantnummer
Grondslag: Uitvoering van de overeenkomst
Bewaartermijn: Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde


Doeleinde: Facturatie
Gegevens: NAW-gegevens, Leveringadres, Factuuradres, E-mailadres, Telefoonnummer, Betalingsgegevens, KvK nummer, BTW-nummer, Klantnummer
Grondslag: Uitvoering van de overeenkomst
Bewaartermijn: Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde


Doeleinde: Verlenen van de dienst zelf
Gegevens: NAW-gegevens, E-mailadres
Grondslag: Uitvoering van de overeenkomst
Bewaartermijn: Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde


Marketing
Doeleinde: Direct marketing
Gegevens: User ID
Grondslag: Gerechtvaardigd belang Betrokken belang: Commercieel belang
Bewaartermijn: Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde


Doeleinde: Social media marketing
Gegevens: User ID
Grondslag: Gerechtvaardigd belang Betrokken belang: Commercieel belang
Bewaartermijn: Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde


Hoe verkrijgen wij jouw persoonsgegevens?
studio HUUT heeft gegevens over jou in bezit, omdat jij die gegevens aan ons verstrekt hebt.


Wat zijn jouw rechten?
Onder de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming beschik je over een aantal rechten met betrekking tot jouw gegevens en de verwerking ervan:


Inzage
Als je de persoonsgegevens wilt zien die bij studio HUUT over je zijn vastgelegd, kun je een verzoek tot inzage doen.


Wijzigen
Als je veranderingen wilt aanbrengen in de persoonsgegevens die je hebt gezien naar aanleiding van een inzageverzoek en die je niet zelf kan veranderen, kun je een verzoek hiertoe doen bij studio HUUT. Je kunt verzoeken dat studio HUUT je gegevens wijzigt, verbetert, aanvult, verwijdert of afschermt.


Beperken van de verwerking
Je hebt daarnaast, onder voorwaarden, het recht om studio HUUT te verzoeken de verwerking van je persoonsgegevens te beperken.


Recht van bezwaar
Als een bepaalde verwerking op grond van het ‘gerechtvaardigd belang’ van studio HUUT of een derde plaatsvindt, heb je het recht om bezwaar te maken tegen die verwerking.


Gegevensoverdracht
Je hebt het recht jouw persoonsgegevens van studio HUUT te verkrijgen. Studio HUUT zal deze verstrekken in een gestructureerde en gangbare vorm, die op eenvoudige wijze in andere gangbare digitale systemen te openen valt. Op deze manier kun je jouw gegevens ook bij een andere aanbieder onderbrengen.


Toestemming intrekken
In alle gevallen waarin de grondslag voor een bepaalde gegevensverwerking jouw toestemming is, heb je het recht die toestemming in te trekken. Dat heeft voor het verleden geen gevolgen, maar betekent wel dat wij die gegevens dan niet meer mogen verwerken. Het kan zijn dat studio HUUT je daardoor bepaalde diensten niet meer kan leveren.


Reactie door studio HUUT
Een verzoek kan verstuurd worden naar info@studiohuut.nl. Studio HUUT zal je verzoek zo snel mogelijk inwilligen en in elk geval niet later dan één (1) maand nadat studio HUUT een dergelijk verzoek heeft ontvangen. Indien studio HUUT je verzoek afwijst zullen wij in ons antwoord aangeven waarom het verzoek wordt afgewezen.


Ontvangers van de persoonsgegevens
De gegevens kunnen worden doorgegeven aan:
– Verwerkers
– Partijen die betrokken zijn bij de uitvoering of nakoming van een overeenkomst tussen jou en studio HUUT


Het kan zijn dat studio HUUT verplicht is je gegevens te verstrekken aan een derde partij, bijvoorbeeld op grond van een wettelijke verplichting.


Doorgifte aan derde landen of internationale organisaties
Om (bijvoorbeeld) technische en operationele redenen kan het nodig zijn dat jouw (persoons)gegevens worden doorgegeven aan aan studio HUUT gelieerde ondernemingen buiten de Europese Economische Ruimte. Omdat de regelgeving op het gebied van de privacybescherming daar mogelijk niet eenzelfde bescherming biedt als binnen de Europese Economische Ruimte, zal studio HUUT gebruik maken van het Privacy Shield of de EU Model Clauses om jouw privacy zoveel mogelijk te beschermen. Wanneer dat niet mogelijk is, zal studio HUUT aan jou toestemming vragen om jouw (persoons)gegevens naar landen zonder passend beschermingsniveau door te gegeven. Deze toestemming kun je te allen tijde intrekken.


Kan dit Privacy Statement worden gewijzigd?
Dit Privacy Statement kan worden gewijzigd. Wij adviseren je daarom regelmatig het Privacy Statement na te lezen op eventuele wijzigingen.


Waar kan je terecht met klachten en vragen?
Mocht je nog vragen hebben over dit Privacy Statement en de wijze waarop studio HUUT je gegevens gebruikt, dan kun je een e-mail sturen naar info@studiohuut.nl. Ook als je een klacht hebt over de manier waarop studio HUUT jouw gegevens verwerkt, kun je een e-mail sturen naar info@studiohuut.nl. Daarnaast kan je ook altijd contact opnemen met de bevoegde nationale toezichthouder op het gebied van privacybescherming. In Nederland is dit de Autoriteit Persoonsgegevens.


Terug
 

© 2020 studio HUUT